Text Size

ข้อมูลบริการ
pic

การจัดหาปิโตรเลียม

การจัดหาปิโตรเลียม ปี:
 
ประเทศไทยมีการจัดหาปิโตรเลียมจากแหล่งปิโตรเลียมทั้งบนบกและในทะเล ในเดือน มกราคม - ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
เดือน
ก๊าซธรรมชาติ
คอนเดนเสท
น้ำมันดิบ
รวม
 
(ล้านลบ.ฟุตต่อวัน)
(บาร์เรลต่อวัน)
(บาร์เรลต่อวัน)
(บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน)
มกราคม
2,924.57
92,744.00
154,647.00
749,052
กุมภาพันธ์
2,821.16
99,356.00
127,225.00
709,610
มีนาคม
2,746.96
105,502.00
110,302.00
685,336
เมษายน
-
-
-
-
พฤษภาคม
-
-
-
-
มิถุนายน
-
-
-
-
กรกฎาคม
-
-
-
-
สิงหาคม
-
-
-
-
กันยายน
-
-
-
-
ตุลาคม
-
-
-
-
พฤศจิกายน
-
-
-
-
ธันวาคม
-
-
-
-
 
***หมายเหตุ :
-ปริมาณการผลิตเปรียบเทียบน้ำมันดิบที่ผลิตภายในประเทศซึ่งมีค่าความร้อนเฉลี่ย 5.73 ล้านบีทียู/บาเรล
-อัตราการเปรียบเทียบเป็นน้ำมันดิบ
ก๊าซธรรมชาติ 1 ล้านลบ. ฟุต เทียบเท่าน้ำมันดิบ = 174.4 บาร์เรล
ก๊าซธรรมชาติเหลว 1 บาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบ = 0.9096 บาร์เรล
 
การจัดหาปิโตรเลียมจากแหล่งในพื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย ในเดือน มกราคม - ธันวาคม 2561มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
เดือน
ก๊าซธรรมชาติ
เข้าไทย
คอนเดนเสท
ที่ผลิตได้
1
   
 
(ล้านลบ.ฟุตต่อวัน)
(บาร์เรลต่อวัน)
มกราคม
519.00
16,270.00
กุมภาพันธ์
536.00
16,744.00
มีนาคม
524.00
16,638.00
เมษายน
-
-
พฤษภาคม
-
-
มิถุนายน
-
-
กรกฎาคม
-
-
สิงหาคม
-
-
กันยายน
-
-
ตุลาคม
-
-
พฤศจิกายน
-
-
ธันวาคม
-
-
 
หมายเหตุ :
1คอนเดนเสทที่ผลิตได้จะมีการขายเป็นรายได้ โดยองค์กรร่วมไทย - มาเลเซียเป็นผู้จัดสรรรายได้ให้รัฐบาลไทยและรัฐบาลมาเลเซียฝ่ายละเท่าๆกัน
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ