Text Size

ข้อมูลบริการ
pic

การจัดหาปิโตรเลียม

การจัดหาปิโตรเลียม ปี:
 
ประเทศไทยมีการจัดหาปิโตรเลียมจากแหล่งปิโตรเลียมทั้งบนบกและในทะเล ในเดือน มกราคม - ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
เดือน
ก๊าซธรรมชาติ
คอนเดนเสท
น้ำมันดิบ
รวม
 
(ล้านลบ.ฟุตต่อวัน)
(บาร์เรลต่อวัน)
(บาร์เรลต่อวัน)
(บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน)
มกราคม
3,030.00
91,930.00
140,784.00
752,836
กุมภาพันธ์
2,881.00
87,074.00
167,935.00
749,584
มีนาคม
3,039.00
95,798.00
141,478.00
758,617
เมษายน
-
-
-
-
พฤษภาคม
-
-
-
-
มิถุนายน
-
-
-
-
กรกฎาคม
-
-
-
-
สิงหาคม
-
-
-
-
กันยายน
-
-
-
-
ตุลาคม
-
-
-
-
พฤศจิกายน
-
-
-
-
ธันวาคม
-
-
-
-
 
***หมายเหตุ :
-ปริมาณการผลิตเปรียบเทียบน้ำมันดิบที่ผลิตภายในประเทศซึ่งมีค่าความร้อนเฉลี่ย 5.73 ล้านบีทียู/บาเรล
-อัตราการเปรียบเทียบเป็นน้ำมันดิบ
ก๊าซธรรมชาติ 1 ล้านลบ. ฟุต เทียบเท่าน้ำมันดิบ = 174.4 บาร์เรล
ก๊าซธรรมชาติเหลว 1 บาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบ = 0.9096 บาร์เรล
 
การจัดหาปิโตรเลียมจากแหล่งในพื้นที่พัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย ในเดือน มกราคม - ธันวาคม 2560มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
เดือน
ก๊าซธรรมชาติ
เข้าไทย
คอนเดนเสท
ที่ผลิตได้
1
   
 
(ล้านลบ.ฟุตต่อวัน)
(บาร์เรลต่อวัน)
มกราคม
490.00
15,446.00
กุมภาพันธ์
476.00
14,009.00
มีนาคม
499.00
14,009.00
เมษายน
433.00
5,220.00
พฤษภาคม
498.00
14,137.00
มิถุนายน
390.00
12,834.00
กรกฎาคม
347.00
12,173.00
สิงหาคม
-
-
กันยายน
-
-
ตุลาคม
-
-
พฤศจิกายน
-
-
ธันวาคม
-
-
 
หมายเหตุ :
1คอนเดนเสทที่ผลิตได้จะมีการขายเป็นรายได้ โดยองค์กรร่วมไทย - มาเลเซียเป็นผู้จัดสรรรายได้ให้รัฐบาลไทยและรัฐบาลมาเลเซียฝ่ายละเท่าๆกัน
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ