Text Size

ข้อมูลบริการ
pic

รายงานปริมาณการผลิต

แสดงข้อมูลรายเดือน ->
2561
- มกราคม
- กุมภาพันธ์
- มีนาคม
- เมษายน
- พฤษภาคม
- มิถุนายน
หมายเหตุ
ข้อมูลเดือนกรกฎาคมอยู่ระหว่างการแก้ไขข้อมูล
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ