Text Size

ข้อมูลบริการ
pic

รายงานปริมาณการผลิต

แสดงข้อมูลรายเดือน ->
2560
- มกราคม
- กุมภาพันธ์
- มีนาคม
- เมษายน
- พฤษภาคม
- มิถุนายน
- กรกฎาคม
- สิงหาคม
- กันยายน
หมายเหตุ
ข้อมูลเดือนพฤศจิกายนอยู่ระหว่างการแก้ไขข้อมูล
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ