Text Size

เอกสารเผยแพร่

 

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสด้านการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐระดับสูงมาก
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสด้านการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐระดับสูงมาก
หลักธรรมาภิบาล 6 ประการ
หลักธรรมาภิบาล 6 ประการ
นโยบายด้านความโปร่งใส
นโยบายด้านความโปร่งใส
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ