Text Size

ข้อมูลการดำเนินงาน

pic01

ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม

รายได้จากปิโตรเลียม -- ภาษีเงินได้

     มาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 กำหนดให้บริษัทผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้เป็นรายรอบระยะเวลาบัญชี ในอัตราไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของรายได้สุทธิจากการประกอบกิจการปิโตรเลียม

     การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมจะต้องยื่นแบบตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด โดยให้ยื่นภายในห้าเดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี ในหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชีให้มีกำหนด 12 เดือน โดยรอบระยะเวลาบัญชีแรกให้เริ่มนับแต่วันที่บริษัทขายหรือจำหน่ายปิโตรเลียมที่ต้องเสียค่าภาคหลวงเป็นครั้งแรก

สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ