Text Size

ข้อมูลการดำเนินงาน

pic01

การขายปิโตรเลียม

ปริมาณการขายปิโตรเลียมเฉลี่ยต่อวันของผู้รับสัมปทานในประเทศไทย (ตาม พรบ.ปิโตรเลียม 2514)
ในช่วงเดือนมิถุนายน 2560 – พฤศจิกายน 2560 สรุปได้ดังนี้

ปริมาณการขาย มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60 ต.ค. 60 พ.ย. 60
ก๊าซธรรมชาติ, ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 2,802 2,624 2,889 2,867 3,102 3,403
คอนเดนเสท, บาร์เรลต่อวัน 91,679 81,462 97,124 97,586 120,355 107,116
น้้ามันดิบ, บาร์เรลต่อวัน 115,323 141,624 141,788 142,392 111,056 133,477
LPG, ตันต่อวัน 160 252 230 219 235 235

กราฟแสดงปริมาณการขาย/มูลค่าปิโตรเลียม>>
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ