Text Size

ข้อมูลการดำเนินงาน

pic01

การขายปิโตรเลียม

ปริมาณการขายปิโตรเลียมเฉลี่ยต่อวันของผู้รับสัมปทานในประเทศไทย (ตาม พรบ.ปิโตรเลียม 2514)
ในช่วงเดือนกันยายน 2559 – กุมภาพันธ์ 2560 สรุปได้ดังนี้

ปริมาณการขาย ก.ย. 59 ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60
ก๊าซธรรมชาติ, ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 3,039 3,132 2,994 2,935 3,030 2,881
คอนเดนเสท, บาร์เรลต่อวัน 100,511 94,308 102,294 86,893 91,930 87,074
น้้ามันดิบ, บาร์เรลต่อวัน 175,093 128,218 162,482 151,433 140,784 167,935
LPG, ตันต่อวัน 256 270 285 272 0 0

กราฟแสดงปริมาณการขาย/มูลค่าปิโตรเลียม>>
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ