Text Size

ข้อมูลการดำเนินงาน

pic01

การขายปิโตรเลียม

ปริมาณการขายปิโตรเลียมเฉลี่ยต่อวันของผู้รับสัมปทานในประเทศไทย (ตาม พรบ.ปิโตรเลียม 2514)
ในช่วงเดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561 สรุปได้ดังนี้

ปริมาณการขาย ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61
ก๊าซธรรมชาติ, ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 3,102 3,160 2,862 2,925 2,821 2,747
คอนเดนเสท, บาร์เรลต่อวัน 120,355 99,941 103,760 92,744 99,356 105,502
น้้ามันดิบ, บาร์เรลต่อวัน 111,056 139,476 132,974 154,647 127,225 110,302
LPG, ตันต่อวัน 289 282 280 0 0 0

กราฟแสดงปริมาณการขาย/มูลค่าปิโตรเลียม>>
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ