Text Size

ข้อมูลการดำเนินงาน

pic01

การขายปิโตรเลียม

ปริมาณการขายปิโตรเลียมเฉลี่ยต่อวันของผู้รับสัมปทานในประเทศไทย (ตาม พรบ.ปิโตรเลียม 2514)
ในช่วงเดือนเมษายน 2560 – กันยายน 2560 สรุปได้ดังนี้

ปริมาณการขาย เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60
ก๊าซธรรมชาติ, ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 2,715 2,945 2,802 2,624 2,889 2,867
คอนเดนเสท, บาร์เรลต่อวัน 92,848 90,844 91,679 81,462 97,124 97,586
น้้ามันดิบ, บาร์เรลต่อวัน 154,668 125,544 115,323 141,624 141,788 142,392
LPG, ตันต่อวัน 206 265 160 0 0 0

กราฟแสดงปริมาณการขาย/มูลค่าปิโตรเลียม>>
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ