Text Size

ข้อมูลการดำเนินงาน

pic01

การขายปิโตรเลียม

ปริมาณการขายปิโตรเลียมเฉลี่ยต่อวันของผู้รับสัมปทานในประเทศไทย (ตาม พรบ.ปิโตรเลียม 2514)
ในช่วงเดือนสิงหาคม 2560 – มกราคม 2561 สรุปได้ดังนี้

ปริมาณการขาย ส.ค. 60 ก.ย. 60 ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61
ก๊าซธรรมชาติ, ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 2,889 2,866 3,102 3,160 2,862 2,925
คอนเดนเสท, บาร์เรลต่อวัน 97,124 97,586 120,355 99,941 103,760 92,744
น้้ามันดิบ, บาร์เรลต่อวัน 141,788 142,392 111,056 139,476 132,974 154,647
LPG, ตันต่อวัน 0 0 256 285 289 0

กราฟแสดงปริมาณการขาย/มูลค่าปิโตรเลียม>>
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ