Text Size

ข้อมูลการดำเนินงาน

pic01

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม

การจัดสรรเงินให้แก่ท้องถิ่นตามข้อกำหนดในกฎกระทรวง ออกโดยกระทรวงมหาดไทย ดังนี้

      ตามนโยบายการกระจายอำนาจการปกครองและรายได้สู่ท้องถิ่นของรัฐบาล ได้มีการจัดสรรรายได้ที่รัฐได้รับจากการผลิตทรัพยากรเพื่อการพัฒนากลับคืนสู่ท้องถิ่นที่เป็นแหล่งทรัพยากร

มิถุนายน 2539 - มิถุนายน 2544

     จัดสรรตาม พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกฏกระทรวงมหาดไทย โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการจัดสรรค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ดังนี้

 • ค่าาภาคหลวงสำหรับแหล่งบนบก จะจัดสรรเงินค่าภาคหลวงที่รับชำระให้อัตราร้อยละ 20 ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และร้อยละ 30 ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นำฝากไว้ที่กรมบัญชีกลาง เพื่อรอการโอนเงินให้แก่ท้องถิ่นตามเวลาที่กำหนด (ทุก 3 เดือน) ส่วนที่เหลือร้อยละ 50 แจ้งกองคลัง นำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
 • ค่าภาคหลวงสำหรับแหล่งในทะเล ให้นำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินทั้งหมด

  กรกฎาคม 2544 - ปัจจุบัน

       คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมี รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ ได้มีประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตรา การจัดสรรค่าภาคหลวงปิโตรเลียม และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฏาคม 2544 เป็นต้นไป ดังนี้

 • ค่าภาคหลวงสำหรับแหล่งบนบก ให้จัดสรรแก่ท้องถิ่นตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
  ก. อัตราร้อยละ 20 ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)และเทศบาลในเขตพื้นที่สัมปทานที่มีการผลิตปิโตรเลียม
  ข. อัตราร้อยละ 10 ให้แก่ อบต. และเทศบาลอื่นที่อยู่ในจังหวัดที่มีพื้นที่ครอบคลุมการผลิตปิโตรเลียม
  ค. อัตราร้อยละ 10ให้แก่ อบต. และเทศบาลที่อยู่ในจังหวัดอื่น (ทั่วประเทศ)
  ง. อัตราร้อยละ 20 ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
  จ. ส่วนที่เหลือร้อยละ 40 นำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
  การจัดสรรตาม ก ให้จัดสรรตามจำนวนองค์กร ส่วนการจัดสรรตาม ข และ ค ให้จัดสรรตามสัดส่วนจำนวนประชากร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร
 • ค่าภาคหลวงสำหรับแหล่งในทะเล ให้นำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินทั้งหมด

       เมื่อครบกำหนดเวลาที่จะต้องจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ให้แก่ ท้องถิ่นให้จัดทำรายงานสรุปรายละเอียดจำนวนเงินที่จัดสรรและนำฝากไว้ที่กรมบัญชีกลาง และโอนเงินดังกล่าวให้แก่องค์กรท้องถิ่นต่างๆ โดยส่งรายงานการจัดสรรเงินให้แก่ กองคลัง ปีละ 4 งวด ดังนี้

  ระยะเวลา เงินที่จัดเก็บในเดือน จัดสรรภายในเดือน
  งวดหนึ่ง ตุลาคม - ธันวาคม มกราคม
  งวดสอง มกราคม - มีนาคม เมษายน
  งวดสาม เมษายน - มิถุนายน กรกฏาคม
  งวดสี่ กรกฎาคม - กันยายน ตุลาคม

  ตารางการจัดสรรค่าภาคหลวงให้กับท้องถิ่น>>

 • สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ