Text Size

ข้อมูลการดำเนินงาน

pic01

การสำรวจปิโตรเลียมกับสิ่งแวดล้อม

icon การสำรวจปิโตรเลียมกับการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

     ปัญหาความเสื่อมโทรมของสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติ ที่มีสาเหตุมาจากกิจการอุตสาหกรรมต่างๆ กำลังได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างมาก ทำให้นโยบายการอนุรักษ์และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพิ่มความสำคัญมากขึ้น กรมทรัพยากรธรณีตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้เน้นความสำคัญในเรื่อง การกำกับดูแล ตรวจสอบ การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับการสำรวจและพัฒนาปิโตรเลียม ของผู้ประกอบกิจการ ให้ดำเนินการด้วยเทคนิควิธีการที่เหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

     กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการกำกับดูแล และตรวจสอบการดำเนินงานสำรวจและพัฒนาปิโตรเลียมของบริษัทผู้รับสัมปทาน ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 โดยมีข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันผลกระทบและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้แก่ มาตรา 74 มาตรา 75 มาตรา 80 กฎกระทรวง (ออกตามความในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514) ฉบับที่ 4 และฉบับที่ 5 เป็นต้น ซึ่งมีข้อกำหนดไว้อย่างกว้างๆ ไม่มีวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จึงได้พิจารณาจัดทำข้อกำหนด มาตรฐาน ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การกำจัดเศษดิน หินจากหลุมเจาะ การบำบัดน้ำทิ้ง การกำจัดน้ำทิ้งที่ปนเปื้อนน้ำมัน และการกำหนดมาตรฐานน้ำทิ้ง เป็นต้น เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้รับสัมปทาน ให้มีมาตรฐานเดียวกัน สะดวกในการกำกับดูแล และตรวจสอบ

     ในเดือนมกราคม 2539 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ได้ออกประกาศกระทรวงฯ เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการ หรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539) ลงวันที่ 22 มกราคม 2539 กำหนดให้การสำรวจ และ/หรือผลิตปิโตรเลียมทุกขนาด รวมถึงระบบการขนส่งปิโตรเลียม และน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อทุกขนาด เป็นโครงการ 1 ใน 5 โครงการ ที่ประกาศเพิ่ม จะต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม พัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการควบคุมสิ่งแวดล้อมในงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ คือ การประกาศใช้ ISO 14000 ขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน ซึ่งเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการและป้องกันสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม การควบคุมมลพิษ และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ

สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ