Text Size

คลังความรู้

pic01

ทิศทางการพัฒนาแหล่งหินน้ำมัน

ทิศทางในการพัฒนาแหล่งหินน้ำมันแม่สอดนั้น ขึ้นอยู่กับผลการศึกษาของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (โดยความร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและโดยการสนับสนุนของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่และกรมทรัพยากรธรณี) ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานตามแผนที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ภายใน 4 ปี ดังนี้
3.1 สำรวจและประเมินศักยภาพแหล่งหินน้ำมันเพื่อยืนยันปริมาณสำรองแหล่งและคุณภาพ หินน้ำมัน โดยจะปฏิบัติงานในปี 2551
3.2 ประเมินผลแหล่งหินน้ำมันขั้นรายละเอียดเพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบการทำเหมืองเบื้องต้น
3.3 ศึกษาทางเลือกในการใช้ประโยชน์หินน้ำมันอย่างคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ เช่น ใช้ในโรงไฟฟ้า โรงกลั่น อุตสาหกรรมเคมีและโรงปูนซีเมนต์
3.4 ศึกษาจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Evaluation)
3.5 ศึกษาและบริหารจัดการด้านมวลชนสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์
3.6 นำเสนอรายงานผลการศึกษาต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการพัฒนาต่อไป
โดยการปฏิบัติงานตั้งแต่ข้อ 3.2 – 3.6 นั้นขึ้นอยู่กับว่าผลการศึกษาของการสำรวจและประเมินศักยภาพแหล่งหินน้ำมันเพื่อยืนยันปริมาณสำรองแหล่งและคุณภาพว่ามีศักยภาพเพียงพอหรือไม่ ถ้าดีก็จะศึกษาในส่วนที่เหลือต่อตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นไป
ดังนั้น จะเห็นว่าทิศทางการพัฒนาแหล่งหินน้ำมันแม่สอด ขึ้นอยู่กับคุณภาพ ความหนา ความลึก ขนาดพื้นที่การแผ่ขยายของชั้นหินน้ำมันและปริมาณสำรองของหินน้ำมันนั้น ดีเพียงพอหรือมีมากพอที่จะพัฒนาได้หรือไม่ ซึ่งต้องรอผลการศึกษาในปี 2551-2554 ต่อไป  โดยถ้าผลการศึกษาศักยภาพบ่งบอกว่าดีเพียงพอที่จะพัฒนาแล้ว จะต้องพิจารณาต่อว่าเหมาะสมที่จะพัฒนานำไปใช้ประโยชน์ด้านใด เช่น ใช้กลั่นเป็นน้ำมันหรือใช้ในโรงไฟฟ้า หรือใช้ในอุตสาหกรรมซีเมนต์ หรือในอุตสาหกรรมอื่นๆ  ทั้งนี้การศึกษาดังกล่าวจะต้องก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ต้องอยู่ภายใต้เกณฑ์มาตรฐานสากลที่ยอมรับได้  อีกทั้งสิ่งที่สำคัญที่สุดต้องได้รับการยอมรับและได้รับความเห็นชอบจากประชาชาชนในพื้นที่ด้วย
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ