Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ต่อร่างประมวลหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับการนำเข้า/ส่งออก เชื้อเพลิงถ่านหิน (Code of Practice; CoP)
หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์
6 สิงหาคม 2561

          เมื่อวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประมวลหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับการนำเข้า/ส่งออก เชื้อเพลิงถ่านหิน (Code of Practice; CoP) ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายสมบูรณ์ วัชระชัยสุรพล ผู้อำนวยการสำนักจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติกล่าวรายงาน และมีผู้แทนจากสถานประกอบการถ่านหินเข้าร่วมกว่า 100 คน

          การจัดประชุมในครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานภายใต้ “โครงการศึกษาและจัดทำประมวลหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับการนำเข้า/ส่งออก เชื้อเพลิงถ่านหิน (Code of Practice; CoP)” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอร่างประมวลหลักปฏิบัติที่ดีฯ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกอบกิจการถ่านหิน โดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้ไปปรับใช้ในการศึกษาให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น นำไปสู่การจัดทำประมวลหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับการนำเข้า/ส่งออก เชื้อเพลิงถ่านหิน (Code of Practice; CoP) ต่อไป

          นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  กล่าวว่า กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจัดทำประมวลหลักปฏิบัติที่ดีดังกล่าว เพื่อส่งเสริมและยกระดับกระบวนการประกอบกิจการเชื้อเพลิงถ่านหินให้ได้มาตรฐาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างการยอมรับของสังคม และสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในระยะยาว โดยได้มอบหมายให้บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการศึกษากระบวนการนำเข้าและขนส่งถ่านหินตั้งแต่ต้นทางจนถึงผู้ใช้ พร้อมทั้งศึกษาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบกิจการที่ดีสำหรับการนำเข้าและส่งออกเชื้อเพลิงถ่านหิน โดยการรวบรวมข้อมูลและนำมาวิเคราะห์ร่วมกับการปฏิบัติจริงในทางปฏิบัติที่เป็นไปได้ รวมถึงทำการเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆ ที่มีการทำงานที่ดีและมีหลักปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและเกิดผลกระทบกับชุมชนน้อยที่สุด ซึ่งนำรูปแบบดังกล่าวมาปรับใช้อย่างเหมาะสมกับประเทศไทย

 
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ