Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน จัดประชุมนานาชาติ เชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมภาพลักษณ์การใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจากการใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน AFOC WORKSHOP MEETING ON COAL IMAGE AND CSR 2018
หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์
11 กรกฎาคม 2561

วันนี้ (11 กรกฎาคม 2561) นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมนานาชาติเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมภาพลักษณ์ถ่านหินและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจากการใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน AFOC WORKSHOP MEETING ON COAL IMAGE AND CSR 2018 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี กล่าวว่า การประชุมนานาชาติในครั้งนี้ เป็นไปตามยุทธศาสตร์ภายใต้ ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint 2025 และตามแผนปฏิบัติการภายใต้ ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC) Phase I (2016-2020) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานทุกภาคส่วนในกลุ่มสมาชิกอาเซียนที่ดำเนินการด้านถ่านหิน ได้แลกเปลี่ยนความรู้ และแนวคิดวิธีการใหม่ ๆ อันจะช่วยลดมลภาวะที่เกิดจากการประกอบกิจการถ่านหินในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการทำเหมือง การขนส่ง การจัดเก็บ และการนำถ่านหินมาใช้ประโยชน์ในกิจการ ซึ่งนำไปสู่การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการใช้ประโยชน์จากถ่านหินให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคม
อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการประชุม มีกำหนดจัดขึ้น 2 วัน ระหว่างวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2561 โดยวันแรกเป็นการประชุมและการบรรยายในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงถ่านหิน ในหัวข้อ “Enhance Coal’s Image in the Light of Global Environmental Concerns” โดยวิทยากรจากประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย และอินโดนีเซีย ณ ห้องสวรรคโลก โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับวันที่สองจะนำคณะเดินทางไปศึกษาดูงานและเรียนรู้ผลงานของผู้ประกอบการด้านถ่านหิน ที่ได้รับการยอมรับจากประชาชน ภายใต้หัวข้อ “CSR Best Practices” ณ โรงฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ซึ่งมีสมาชิกในอาเซียนทั้งหมด 10 ประเทศ และหน่วยงานที่ดำเนินการด้านถ่านหิน เข้าร่วมประชุมกว่า 80 คน
“กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการดำเนินงานด้านบริหารจัดการแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติเพื่อสร้างและรักษาความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ ซึ่งเชื้อเพลิงถ่านหินนับเป็นเชื้อเพลิงที่สำคัญประเภทหนึ่งที่จำเป็นต้องบริหารจัดการให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี ทำให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าเป็นเชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการผลิตไฟฟ้าหรือนำไปใช้ในอุตสาหกรรม ต่าง ๆ ได้ และยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการยกระดับเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดภายในประเทศต่อไปด้วย” นายวีระศักดิ์ กล่าว

 
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ