Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “โครงการส่งเสริมอาชีพการประมงโดยจัดทำซั้งกอ เพื่อความสมบูรณ์ยั่งยืนของทะเลอ่าวไทย” มอบซั้งกอ 1,000 ต้น วางตลอดแนวชายฝั่ง 3 อำเภอจังหวัดสงขลา
หมวด : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
10 กรกฎาคม 2561

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเพื่อสังคม “โครงการส่งเสริมอาชีพการประมงโดยจัดทำซั้งกอ เพื่อความสมบูรณ์ยั่งยืนของทะเลอ่าวไทย” พร้อมมอบซั้งกอ จำนวน 1,000 ต้น แก่ประมงชายฝั่งอ่าวไทย 10 ตำบล ใน 3 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา โดยมีนายเจริญ ทองมา ประธานสมาคมประมงพื้นบ้านชายฝั่งทะเลอ่าวไทย เป็นตัวแทนรับมอบ
โดยซั้งกอที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติสนับสนุนแก่กลุ่มประมงชายฝั่ง เป็นซั้งกอจากวัสดุธรรมชาติตามแนวภูมิปัญญาชาวประมงดั้งเดิม และจะนำไปวางตลอดแนวชายฝั่ง 3 อำเภอ คือ อำเภอสทิงพระ สิงหนคร และระโนด ยาวประมาณ 35 กิโลเมตร รวม 10 จุด ประกอบด้วย ตำบลจะทิ้งพระ บ่อแดง กระดังงา สนามชัย ชุมพล วัดจันทร์ ม่วงงาม ม่วงพุ่ม บ่อตรุ และวัดสน
กิจกรรมในวันนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของคณะทำงานไตรภาคีจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย ผู้แทน 3 ฝ่าย คือ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ บริษัทผู้รับสัมปทานปิโตรเลียม และภาคประชาชน ที่ร่วมกันจัดขึ้นในทุกปี มีจุดเด่นของกิจกรรมคือ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในพื้นที่และการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการมาถึงชุมชนในพื้นที่โดยตรง


 
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ