Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม และสำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมติวเข้มถ่ายทอดความรู้ด้านปิโตรเลียมพัฒนาแกนนำเครือข่ายจาก สพจ.มหาสารคาม และ สพจ.กาฬสินธ์ุ
หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์
23 เมษายน 2561

วันนี้ (23 เม.ย. 2561) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม และสำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมติวเข้มถ่ายทอดความรู้ด้านปิโตรเลียมพัฒนาแกนนำเครือข่าย ภายใต้โครงการสร้าง พัฒนา และรักษาเครือข่ายปิโตรเลียม (DMF Networking) ให้กับผู้แทนเครือข่ายที่ผ่านการอบรมและได้คัดเลือกเป็นแกนนำเครือข่ายจาก สพจ.มหาสารคาม และ สพจ.กาฬสินธ์ุ จำนวน 45 คน ณ ห้องประชุมศูนย์บริการวิชาการที่ 3 อ.เมือง จ.มหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติวเข้มทบทวนความรู้ด้านปิโตรเลียม และกิจกรรมการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม พร้อมทั้งร่วมหาแนวทางกำหนดรูปแบบกิจกรรมเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนร่วมกับแกนนำที่เข้าร่วมการอบรม
โดยกิจกรรมในวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายวิทยา มากปาน เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้จากเจ้าหน้าที่ สพจ. มหาสารคาม และ สพจ. กาฬสินธุ์ ซึ่งได้ผ่านการอบรมถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ