Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
นายอำเภอเลิงนกทา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้ติวเข้มด้านปิโตรเลียม ภายใต้โครงการสร้าง พัฒนา และรักษาเครือข่ายปิโตรเลียม (DMF Networking) ให้กับผู้นำชุมชนและตัวแทนชุมชน ต.โคกสำราญ และต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา
หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์
3 เมษายน 2561
วันนี้ 3 เม.ย. 2561 เวลา 09.00 น. นายอภิวัตน์ ป้องกัน นายอำเภอเลิงนกทา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้ติวเข้มด้านปิโตรเลียม ภายใต้โครงการสร้าง พัฒนา และรักษาเครือข่ายปิโตรเลียม (DMF Networking) ให้กับผู้นำชุมชนและตัวแทนชุมชน ต.โคกสำราญ และต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา ที่ได้รับคัดเลือกเป็นแกนนำเครือข่ายจำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเลิงนกทา 

โครงการ DMF Networking นี้ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และสำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร
ร่วมกันจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่าย ที่จะช่วยสื่อสาร เสริมสร้างให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่เป้าหมาย โดยปี2561 จังหวัดยโสธร เป็น 1 ใน 7 จังหวัด ที่ได้รับการคัดเลือก ให้ดำเนินโครงการนี้ 
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ