Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
ขอแสดงความยินดี กับนางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ ในการเข้าดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน
หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์
1 กุมภาพันธ์ 2561

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงพลังงาน ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย ดังนี้ 

1. นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

2. นายหร่อหยา จันทรัตนา รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักปลัดกระทรวง 

ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

 
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ