Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
สนพ. โชว์ผลงานกองทุนอนุรักษ์ จ.เชียงใหม่ แนะคนไทยคิดก่อนใช้เพื่อพลังงานไทยที่ยั่งยืน
หมวด : ข่าวพลังงานประจำวัน
12 มกราคม 2561

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายแและแผนพลังงานในฐานะกรรมการและเลขานุการกองทุนฯ ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารกองทุนฯ โดยตลอดระยะเวลา 25 ปี กองทุนฯเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนแผนอนุรักษ์พลังงาน แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของประเทศ ได้สนับสนุนช่วยเหลือในภาคส่วนต่างๆ อย่างครบวงจร ทั้งการนำเทคโนโลยีด้านพลังงานมาส่งเสริมให้เกิดขึ้นในชุมชน การอนุรักษ์พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษา โรงพยาบาล ทำให้ลดการใช้พลังงานได้ถึง 3,000 ล้านบาทต่อปี โดยจ.เชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่สะท้อนความก้าวหน้าโครงการที่กองทุนให้การสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับใช้ในศูนย์ป้องกันทางอากาศ โครงการพัฒนาต้นแบบระบบการผลิตถ่านชีวภาพอัดเม็ดค่าความร้อนสูงจากวัสดุทางการเกษตรแบบเคลื่อนที่ได้ โครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ : มช. (เมือง) มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ โครงการสาธิตการใช้ประโยชน์จากก๊าซไบโอมีเทนด้วยระบบท่อส่งก๊าซเพื่อทดแทนก๊าซหุงต้มในภาคครัวเรือน


ที่มา:http://www2.dede.go.th/news_energy2/pdf2561/110161-01.pdf

 
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ