Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
นายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายภารกิจของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์
27 ตุลาคม 2560
วันนี้ (27 ต.ค.2560) นายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน (ปพน.) เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายภารกิจของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ โดยนายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ในการนี้ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้บรรยายเกี่ยวกับภารกิจของ ชธ. โดย ปพน.ได้มอบนโยบายการดำเนินงานแก่ ชธ. ที่ควรให้ความสำคัญกับภารกิจเร่งด่วนและจำเป็น ที่หน่วยงานต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จในระยะเวลาอันใกล้ โดยเฉพาะการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารสัมปทานสิ้นสุด ซึ่งควรจะกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน และเร่งรัดให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อทุกภาคส่วนของสังคม รวมทั้งให้ความสำคัญกับการดำเนินการเกี่ยวการชี้แจงข้อเท็จจริงในประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานของ ชธ. เป็นไปอย่างคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ