Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จัดสัมมนาเชิงวิชาการครั้งที่ 2 เรื่อง (ร่าง) แนวทางการคัดเลือกสถานที่รองรับสิ่งติดตั้งและอุปกรณ์จากการผลิต เก็บรักษาและขนส่งปิโตรเลียมให้เหมาะสมกับพื้นที่ประเทศไทย
หมวด : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
17 สิงหาคม 2560

วานนี้ (16 ส.ค.60) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  โดยกองความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้จัดสัมมนาเชิงวิชาการครั้งที่ 2 เรื่อง(ร่าง)แนวทางการคัดเลือกสถานที่รองรับสิ่งติดตั้งและอุปกรณ์จากการผลิต เก็บรักษาและขนส่งปิโตรเลียมให้เหมาะสมกับพื้นที่ประเทศไทย

นายวีระศักดิ์  พึ่งรัศมี  อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  มอบหมายให้นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้เป็นการสัมมนาที่มีเนื้อหาต่อเนื่องจากการสัมมนาเชิงวิชาการครั้งที่1 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายนที่ผ่านมา ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของการสัมมนาเชิงวิชาการครั้งที่ 2 นี้ มุ่งเน้นเพื่อสร้างความรู้คงามเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกสถานที่รวมถึงการประเมินความเหมาะสมของพื้นที่รองรับสิ่งติดตั้งและอุปกรณ์ที่รื้อถอนจากการผลิต เก็บรักษา และขนส่งปิโตรเลียมให้เหมาะสมกับพื้นที่ในประเทศไทย โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งหมด 130 คนประกอบด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ ชธ. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง บริษัทผู้รับสัมปทาน ผู้ประกอบการสถานที่ติดตั้งและรองรับการรื้อถอน (Dismantling yard-operators) และสถาบันการศึกษา

ทั้งนี้ การสัมมนาดังกล่าว ได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่ตั้งไว้และได้รับข้อคิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากผู้เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งกว.จะได้นำไปพิจารณาปรับปรุง (ร่าง) แนวทางดังกล่าวให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นต่อไป
 
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ