Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านปิโตรเลียม ในโครงการสร้าง รักษา และพัฒนาเครือข่ายด้านปิโตรเลียมในพื้นที่เป้าหมาย (DMF-NETWORKING) ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
หมวด : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
21 เมษายน 2560
วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านปิโตรเลียม ในโครงการสร้าง รักษา และพัฒนาเครือข่ายด้านปิโตรเลียมในพื้นที่เป้าหมาย (DMF-NETWORKING) ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้นำชุมชน และ อาสาสมัครพลังงาน จำนวน 50 คน ในพื้นที่ ต.ทับกุง ต.แสงสว่าง ต.หนองกุงศรี ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี โดยนายทำนาย โชคลา ตำแหน่งนายช่างเทคนิคชำนาญงาน รักษาราชการแทนพลังงานจังหวัดอุดรธานี กล่าวเปิดและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม และมีการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรเจ้าหน้าที่ สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี และเจ้าหน้าที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ นายสันติ ทองวิลาศ นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ อนึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน นางบุญดาล ยุวนะศิริ ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์และตรวจติดตามงานโครงการ เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมในการสร้างเครือข่ายด้านปิโตรเลียม

 
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ