Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม จัดอบรมความรู้เรื่องการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
หมวด : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
5 พฤษภาคม 2560

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ในโครงการสร้าง รักษา และพัฒนาเครือข่ายปิโตรเลียมในพื้นที่เป้าหมาย (DMF-Networking) ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก จังหวัดมหาสารคาม ให้กับผู้นำชุมชนในหมู่บ้าน ต.หนองจิก 20 หมู่บ้าน มีผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คน โดยนายสิทธิพงศ์ ค้าเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก ได้กล่าวเปิดงานการจัดกิจกรรม และนายสุรเดช เหล่าพันนา พลังงานจังหวัดมหาสารคาม กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม จากนั้นมีการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากร สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม และเจ้าหน้ากรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ นายสันติ ทองวิลาศ นักธรณีชำนาญการพิเศษ 
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ