Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านปิโตรเลียม ในโครงการสร้าง รักษา และพัฒนาเครือข่ายด้านปิโตรเลียมในพื้นที่เป้าหมาย DMF-NETWORKING ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
หมวด : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
26 เมษายน 2560

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านปิโตรเลียม ในโครงการสร้าง รักษา และพัฒนาเครือข่ายด้านปิโตรเลียมในพื้นที่เป้าหมาย DMF-NETWORKING ให้กับกลุ่มเป้าหมายปิโตรเลียม ได้แก่ ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครพลังงาน สมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนตำบล และประชาชนในพื้นที่ จำนวน 60 คน ในพื้นที่ ต.สองคอน อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน โดยได้รับเกียรติจาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน นายอุทัยไชยพันโท เป็นประธานเปิดงาน และกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้จากท่านรักษาการพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี นายวันชัย สุตะพันธ์ วิศวกรชำนาญการ และตอบคำถามข้อสงสัยให้กับเครือข่ายเกี่ยวกับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจากเจ้าหน้าที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ น.ส.วรัชญ์จิรา พรหมมาเทพย์ นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ

 
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ