Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ยืนยันก้อนน้ำมันดิน (Tarball) #ที่ขึ้นบริเวณชายหาดหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่ได้เกิดจากการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ยืนยันผลการวิเคราะห์ก้อนน้ำมันดินที่ขึ้นในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ไม่ตรงกับน้ำมันดิบในอ่าวไทย
หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์
21 ธันวาคม 2558
หลังจากมีปรากฎการณ์ก้อนน้ำมัน(Tarball) ขึ้นบริเวณชายหาดหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา นั้น

นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดเผยว่า กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแล การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม #ได้ตรวจสอบการดำเนินการ ของบริษัทผู้รับสัมปทานทุกรายที่มีการดำเนินการในอ่าวไทย โดยเฉพาะแท่นผลิตปิโตรเลียมแหล่งไพลินเหนือ ของบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ซึ่งอยู่ห่างจากชายหาดหัวไทรประมาณ 120 กิโลเมตร พบว่า #ไม่มีการรั่วไหลของน้ำมันดิบจากแท่นผลิตแต่อย่างใด

ขณะที่ #ผลการวิเคราะห์ก้อนตัวอย่างน้ำมันดินที่ขึ้นบริเวณชายหาดหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานั้น อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ระบุว่า #ผลการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการ ของวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และห้องปฏิบัติการของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล พบว่าก้อนน้ำมันดินดังกล่าวไม่ตรงกับตัวอย่างน้ำมันดิบจากแหล่งผลิตในอ่าวไทยแต่อย่างใด

ทั้งนี้ในช่วงเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้ประสานกับพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการลงพื้นที่เก็บตัวอย่างก้อนน้ำมันดินและนำส่งกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเพื่อส่งไปวิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการเพื่อหาที่มาที่แน่ชัด

นายวีระศักดิ์ ยังได้เปิดเผยต่อว่า นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ยังได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการเกิดคราบน้ำมันและก้อนน้ำมันในทะเลและบริเวณชายฝั่ง ณ ห้องประชุมกรมส่งกำลังบำรุง กองบัญชาการกองทัพเรือ โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ดังนี้
1. กรมเจ้าท่า
2. กรมควบคุมมลพิษ
3, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
4. กรมควบคุมมลพิษ
5. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
6. ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล) เขต1 เขต 2 และเขต 3

โดยที่ประชุมดังกล่าวเสนอแนวทางการจัดการคราบน้ำมันเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นตอนเฝ้าระวังและติดตามปัญหามลพิษเนื่องจากเหตุการณ์การเกิดคราบน้ำมัน
2. ขั้นตอนการแก้ไขมลพิษจากคราบน้ำมันในทะเล
3. ขั้นตอนการฟื้นฟูปัญหามลพิษเนื่องจากน้ำมัน

ในทุกขั้นตอนได้ระบุให้มีหน่วยงานรับผิดชอบอย่างชัดเจน ซึ่งฝ่ายเลขานุการ การประชุม (ศรชล) ได้ขอให้หน่วยงานที่เข้าประชุมนำแนวทางที่ได้จากการประชุมครั้งนี้ไปพิจารณา และแจ้งความคิดเห็นให้ฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อรวบรวมจัดทำข้อเสนอแนวทางที่จะนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
20 ธันวาคม 2558
 
Share on:
<< ย้อนกลับ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ