Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01

กิจกรรมประชาสัมพันธ์

148 รายการ หน้าที่ 1:ไปยังหน้า
- นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การเขียนหนังสือราชการและการบันทึกรายงานการประชุม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 -15 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ (14 พฤศจิกายน 2560)
 
- นางอุษา ประจันตบริบาล ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง “การรับรู้และสร้างความเข้าใจพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์” (29 กันยายน 2560)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ สร้างความเชื่อมั่นและโอกาสการลงทุนด้านปิโตรเลียม เตรียมพร้อมการเปิดให้สิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศ (29 กันยายน 2560)
 
- เจ้าหน้าที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นสำหรับรายงานการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมจากการรื้อถอนโครงการรื้อถอนเรือผลิตและกักเก็บปิโตรเลียมทานตะวัน (TFPSO) (17 สิงหาคม 2560)
 
- วันนี้ (17 ส.ค.60) พลเอก อนันตพรฯ รมว.พน.ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พลังงานภาคกลาง ในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี และนครปฐม (17 สิงหาคม 2560)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จัดสัมมนาเชิงวิชาการครั้งที่ 2 เรื่อง (ร่าง) แนวทางการคัดเลือกสถานที่รองรับสิ่งติดตั้งและอุปกรณ์จากการผลิต เก็บรักษาและขนส่งปิโตรเลียมให้เหมาะสมกับพื้นที่ประเทศไทย (17 สิงหาคม 2560)
 
- รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานไตรภาคีจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2560 (ครั้งที่ 5) ณ ห้องประชุม meeting room โรงแรมลอฟท์มาเนีย อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร (28 กรกฎาคม 2560)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ครั้งที่ 2 (27 กรกฎาคม 2560)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ครั้งที่ 1 (13 มิถุนายน 2560)
 
- อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานในการเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus group) เพิ่มเติม ต่อสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับสัญญาแบ่งปันผลผลิต พ.ศ.... (1 มิถุนายน 2560)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ติดตามผลและความคืบหน้าโครงการ DMF Networking ในพื้นที่เป้าหมาย (17 พฤษภาคม 2560)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านปิโตรเลียม ในโครงการสร้าง รักษา และพัฒนาเครือข่ายด้านปิโตรเลียมในพื้นที่เป้าหมาย (DMF-NETWORKING) ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี (21 เมษายน 2560)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม จัดอบรมความรู้เรื่องการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม (5 พฤษภาคม 2560)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ในโครงการสร้าง รักษา และพัฒนาเครือข่ายปิโตรเลียมในพื้นที่เป้าหมาย (DMF-Networking) ครั้งที่ 2 ณ เทศบาลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ (3 พฤษภาคม 2560)
 
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ในโครงการสร้าง รักษา และพัฒนาเครือข่ายปิโตรเลียมในพื้นที่เป้าหมาย (DMF-Networking) ครั้งที่ 1 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ (28 เมษายน 2560)
 
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ