Text Size

E&P Summary Report


pic01

การสำรวจปิโตรเลียม


การสำรวจปิโตรเลียม (ณ พฤษภาคม 2560 )
 การสำรวจคลื่นไหวสะเทือน บนบก ในทะเล รวม
 คลื่นไหวสะเทือน 2 มิติ (กม.) - - -
 คลื่นไหวสะเทือน 3 มิติ (ตร.กม.) - - -
 
 การเจาะ บนบก ในทะเล รวม
 รวมทั้งสิ้น 20 91 111
 หลุมสำรวจ 4 - -
 หลุมพัฒนา 16 91 17
 หลุมอัดน้ำ - - -

 

ตารางแสดงรายละเอียดการสำรวจรายเดือน >>


สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ