Text Size

E&P Summary Report


pic01

สัมปทานปิโตรเลียม


สัมปทานปิโตรเลียมที่อยู่ในช่วงการผลิต จำนวน 19 แปลง (บนบก 6 แปลง อ่าวไทย 13 แปลง)
  แปลง ผู้ดำเนินการ แหล่ง ประเภท
บนบก
1 E5 (น้ำพอง) ExxonMobil น้ำพอง ก๊าซธรรมชาติ
  E5 (นอกน้ำพอง) Hess (Thailand) ภูฮ่อม ก๊าซธรรมชาติ
2 EU1 Hess (Thailand) ภูฮ่อม ก๊าซธรรมชาติ
3 S1 PTTEP Siam สิริกิตติ์, ทับแรด, หนองมะขาม, ประดู่เฒ่า,
หนองตูม, วัดแตน, ปรือกระเทียม, สิริกิตติ์ตะวันตก,
หนองตูมใต้, สิริกิตติ์ตะวันออก-ส่วนขยาย
ก๊าซธรรมชาติ
น้ำมันดิบ
4 NC Sino US บึงหญ้า, บึงม่วง น้ำมันดิบ
5 PTTEP1 ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล กำแพงแสน, อู่ทอง, สังฆจาย น้ำมันดิบ
6 SW1 แพนโอเรียนท์ เอ็นเนอร์ยี่ วิเชียรบุรี, ศรีเทพ, นาสนุ่น น้ำมันดิบ
อ่าวไทย
7-10 B10, B11, B12, B13,
B10A, B11A
Chevron Thailand เอราวัณ, บรรพต, สตูล, ปลาทอง, ปลาแดง,
ฟูนาน, โกมิน, จักรวาล, ปลาหมึก, ตราด,
สุราษฏร์, ยะลา
ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติเหลว
น้ำมันดิบ
11 B12/27 Chevron Thailand ไพลิน ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติเหลว
12-14 B15, B16, B17 PTTEP บงกช, ต้นคูณ ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติเหลว
15 B6/27 PTTEP Siam นางนวล น้ำมันดิบ
16 B8/32, B9A Chevron Offshore ทานตะวัน,เบญจมาศ, มะลิวัลย์, ราชพฤกษ์,
จามจุรี, ชบา
ก๊าซธรรมชาติ
น้ำมันดิบ
17 B5/27 Pearl Oil (Thailand) จัสมิน, บานเย็น ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติเหลว
18 B8/38 Salamander บัวหลวง  
  B15A, B16A PTTEP อาทิตย์ ก๊าซธรรมชาติ
19 B14A PTTEP อาทิตย์ (ส่วนขยาย) ก๊าซธรรมชาติเหลว

 สัมปทานปิโตรเลียมที่อยู่ในช่วงการสำรวจ จำนวน 60 แปลง (อ่าวไทย 17 อันดามัน 3 บนบก 40)
หยุดดำเนินงาน จำนวน 6 แปลง (อ่าวไทย 6)
  แปลงสัมปทาน ผู้ดำเนินการ ระยะเวลา การดำเนินงาน
ในอ่าวไทย
1-2 B5, B6 Chevron Block 5 & 6   หยุดการดำเนินงาน (อยู่ในพื้นที่ทับซ้อน)
3-5 B7, B8, B9 British Gas Asia   หยุดการดำเนินงาน (อยู่ในพื้นที่ทับซ้อน)
6 G4/43 Chevron Offshore 17 ก.ค. 52 - 16 ก.ค. 55 ช่วงข้อผูกพันช่วงที่ 3 (ลันตา)
7 G5/43 CEC International, Ltd. 17 ก.ค. 52 - 16 ก.ค. 55 ช่วงข้อผูกพันช่วงที่ 3
8 G9/43 PTTEP I   หยุดการดำเนินงาน (อยู่ในพื้นที่ทับซ้อน)
9 G4/48 Chevron Pattani 15 มี.ค. 55 - 14 มี.ค. 58 - ช่วงข้อผูกพันช่วงที่ 3 (ยูงทอง)
10 G9/48 PTTEP (Thailand) 15 มี.ค. 52 - 14 มี.ค. 55 - ช่วงข้อผูกพันช่วงที่ 2
- คืนพื้นที่ทั้งหมดเมื่อสิ้นช่วงที่ 2
11 G12/48 PTTEP (Thailand) 15 มี.ค. 55 - 14 มี.ค. 58 ช่วงข้อผูกพันช่วงที่ 3
12 G1/48 Pearl Oil (Amata) 8 ธ.ค. 52 - 7 ธ.ค. 55 ช่วงข้อผูกพันช่วงที่ 2
13 G10/48 Pearl Oil (Thailand) 8 ธ.ค. 52 - 7 ธ.ค. 55 ช่วงข้อผูกพันช่วงที่ 2
14 G2/48 Pearl Oil Offshore 8 ธ.ค. 53 - 7 ธ.ค. 56 ช่วงข้อผูกพันช่วงที่ 2
15 G3/48 Pearl Oil (Aoa Thai) 8 ธ.ค. 53 - 7 ธ.ค. 56 ช่วงข้อผูกพันช่วงที่ 2
16 G6/48 Pearl Oil (Amata) 8 ธ.ค. 53 - 7 ธ.ค. 56 ช่วงข้อผูกพันช่วงที่ 2
17 G11/48 Pearl Oil Bangkok 13 ก.พ. 53 - 12 ก.พ. 56 ช่วงข้อผูกพันช่วงที่ 2
18 G5/50 CEC International, Ltd. 19 ธ.ค. 53 - 18 ธ.ค. 56 ช่วงข้อผูกพันช่วงที่ 2
19 G6/50 Chevron Petroleum (Thailand) 19 ธ.ค. 53 - 18 ธ.ค. 56 ช่วงข้อผูกพันช่วงที่ 2
20 G7/50 Chevron Petroleum (Thailand) 19 ธ.ค. 53 - 18 ธ.ค. 56 ช่วงข้อผูกพันช่วงที่ 2
21 G8/50 PTTEP (Thailand) 19 ธ.ค. 53 - 18 ธ.ค. 56 ช่วงข้อผูกพันช่วงที่ 2
22 G4/50 Mitsui Oil Exploration 19 ธ.ค. 53 - 18 ธ.ค. 56 ช่วงข้อผูกพันช่วงที่ 2
23 G2/50 Pearl Oil (Petroleum) 21 ม.ค. 54 - 20 ม.ค. 57 ช่วงข้อผูกพันช่วงที่ 2
อันดามัน
24-26 A4/48, A5/48,
A6/48
PTTEP I 13 ก.พ. 53 - 12 ก.พ. 56 ช่วงข้อผูกพันช่วงที่ 2
บนบก
27 L21/43 CNPCHK 17 ก.ค. 52 - 16 ก.ค. 55 ช่วงข้อผูกพันช่วงที่ 3
(บึงหญ้าตะวันตก-หนองสา)
28 L22/43 PTTEP I 17 ก.ค. 52 - 16 ก.ค. 55 ช่วงข้อผูกพันช่วงที่ 3
29 L33/43 Pan Orient Resources 17 ก.ค. 52 - 16 ก.ค. 55 ช่วงข้อผูกพันช่วงที่ 3
30 L44/43 Pan Orient Resources 17 ก.ค. 52 - 16 ก.ค. 55 ช่วงข้อผูกพันช่วงที่ 3 (นาสนุ่นตะวันออก)
31-32 L15/43, L27/43 Apico (Khorat) 25 ก.ย. 52 - 24 ก.ย. 55 ช่วงข้อผูกพันช่วงที่ 3
33-34 L10/43, L11/43 Siam Moeco 22 ม.ค. 53 - 21 ม.ค. 56 ช่วงข้อผูกพันช่วงที่ 3
35-36 L53/43, L54/43

PTTEP (Thailand)

22 ม.ค. 53 - 21 ม.ค. 56 ช่วงข้อผูกพันช่วงที่ 3
37-39 L21/48, L28/48,
L29/48
PTTEP I 8 ธ.ค. 52 - 7 ธ.ค. 55 - ช่วงข้อผูกพันช่วงที่ 2
- L29/48:คืนพื้นที่ทั้งหมดเมื่อสิ้นช่วงที่ 2
ปีที่ 2
40 L53/48 Pan Orient Energy (Siam) 8 ม.ค. 53 - 7 ม.ค. 56 ช่วงข้อผูกพันช่วงที่ 2
41 L39/48 Adani Welspun Exploration 20 เม.ย. 53 - 19 เม.ย. 56 - ช่วงข้อผูกพันช่วงที่ 2
- คืนพื้นที่ทั้งหมดเมื่อสิ้นช่วงที่ 2 ปีที่ 1
(อยู่ในระหว่างพิจารณา)
42 L9/48 JSX Energy 20 เม.ย. 53 - 19 เม.ย. 56 ช่วงข้อผูกพันช่วงที่ 2
43-44 L7/50, L13/50 Twinza Oil Limited 19 ธ.ค. 53 - 18 ธ.ค. 56 ช่วงข้อผูกพันช่วงที่ 2
45 L26/50 Salamander Energy 19 ธ.ค. 53 - 18 ธ.ค. 56 ช่วงข้อผูกพันช่วงที่ 2
46 L1/50 Northern Gulf Oil (Thailand) 21 ม.ค. 54 - 20 ม.ค. 57 - ช่วงข้อผูกพันช่วงที่ 2
- คืนพื้นที่ทั้งหมดเมื่อสิ้นช่วงที่ 2 ปีที่ 1
(อยู่ในระหว่างพิจารณา)
47 L15/50 Salamander Energy (E&P) 21 ม.ค. 54 - 20 ม.ค. 57 ช่วงข้อผูกพันช่วงที่ 2
48 L18/50 Auo Siam Marine 21 ม.ค. 54 - 20 ม.ค. 57 ช่วงข้อผูกพันช่วงที่ 2
49 L20/50 Carnarvon Thailand Limited 21 ม.ค. 54 - 20 ม.ค. 57 ช่วงข้อผูกพันช่วงที่ 2
50 L21/50 Peral Oil (Resources) 21 ม.ค. 54 - 20 ม.ค. 57 ช่วงข้อผูกพันช่วงที่ 2
51 L22/50 Adani Welspun Exploration 21 ม.ค. 54 - 20 ม.ค. 57 ช่วงข้อผูกพันช่วงที่ 2
52 L45/50 Mitra Energy Limited 21 ม.ค. 54 - 20 ม.ค. 57 ช่วงข้อผูกพันช่วงที่ 2
53 L16/50 Tatex Thailand, LLC 21 ม.ค. 54 - 20 ม.ค. 57 ช่วงข้อผูกพันช่วงที่ 2
54 L3/50 JSX Energy 25 ก.พ. 53 - 24 ก.พ. 56 ช่วงข้อผูกพันช่วงที่ 1
55 L50/50 Pearl Oil (Resources) 25 ก.พ. 53 - 24 ก.พ. 56 ช่วงข้อผูกพันช่วงที่ 1
56-57 L52/50, L53/50 Pearl Oil (Petroleum) 25 ก.พ. 53 - 24 ก.พ. 56 ช่วงข้อผูกพันช่วงที่ 1
58 L31/50 Shaanxi Yanchang 25 ก.พ. 53 - 24 ก.พ. 56 ช่วงข้อผูกพันช่วงที่ 1
59 L14/50 JSX Energy Holding 8 ก.พ. 54 - 7 ก.พ. 57 ช่วงข้อผูกพันช่วงที่ 1
60 L29/50 TPI Polene Power 8 ก.พ. 54 - 7 ก.พ. 57 ช่วงข้อผูกพันช่วงที่ 1

สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ