Text Size

E&P Summary Report


pic01

สาระสำคัญ


สัมปทานปิโตรเลียม (ณ มกราคม 2560 )
 พื้นที่ สัมปทาน แปลง  
 รวมทั้งสิ้น 40 50  
 บนบก 18 21  
 อ่าวไทย 22 29  
 อันดามัน - -  

  การสำรวจปิโตรเลียม (ณ พฤษภาคม 2560 )
   การสำรวจคลื่นไหวสะเทือน บนบก ในทะเล รวม
   คลื่นไหวสะเทือน 2 มิติ (กม.) - - -
   คลื่นไหวสะเทือน 3 มิติ (ตร.กม.) - - -
   
   การเจาะ บนบก ในทะเล รวม
   รวมทั้งสิ้น 20 91 111
   หลุมสำรวจ 4 - -
   หลุมพัฒนา 16 91 17
   หลุมอัดน้ำ - - -

   

  ตารางแสดงรายละเอียดการสำรวจรายเดือน >>

   ปริมาณสำรองปิโตรเลียม (ณ ธันวาคม 2559)
    พิสูจน์แล้ว น่าจะพบ อาจจะพบ
   ก๊าซธรรมชาติ (พันล้านลบ.ฟุต ) 6830.05 4793.84 2617.22
   คอนเดนเสท (ก๊าซธรรมชาติเหลว) (ล้านบาร์เรล) 171.06 154.79 95.75
   น้ำมันดิบ (ล้านบาร์เรล) 178.33 101.88 81.70
   
   การผลิตปิโตรเลียม  
    2560 ณ กุมภาพันธ์ 2561
   เทียบเท่าน้ำมันดิบ 782646.00 768976.00 บาร์เรล/วัน
   ก๊าซธรรมชาติ 3129.18 3063.49 ล้านลบ.ฟุต/วัน
   คอนเดนเสท (ก๊าซธรรมชาติเหลว) 92614.00 105838.00 บาร์เรล/วัน
   น้ำมันดิบ 152668.00 138441.00 บาร์เรล/วัน
   ปริมาณการขาย/มูลค่าปิโตรเลียม (ณ กุมภาพันธ์ 2561)
    ปริมาณการขาย   มูลค่า (ล้านบาท)
   ก๊าซธรรมชาติ 79818095.26  ล้านลบ.ฟุต 14383002210.69
   คอนเดนเสท (ก๊าซธรรมชาติเหลว) 2071677.45  บาร์เรล 4080458998.07
   น้ำมันดิบ 3541311.08  บาร์เรล 6966006736.22
   ก๊าซแอลพีจี 6343630.00  ล้านบีทียู 87646763.93
   พื้นที่พัฒนาร่วม
    พื้นที่(ตร.กม.) สถานภาพ
   พื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย 7,250 อยู่ในขั้นเตรียมการผลิต
   พื้นที่ทับซ้อนไทย-กัมพูชา 26,000 อยู่ระหว่างการเจรจา
   แท่นผลิตปิโตรเลียม,เรือผลิตและ/หรือกักเก็บ (ณ มกราคม 2561)
   แท่นผลิตปิโตรเลียม แท่น  
   รวมทั้งสิ้น 489  
   แท่นหลุมผลิต (WP) 414  
   แท่นกระบวนการผลิต (CPP & PP) 24  
   แท่นเพิ่มความดัน (CP) 1  
   แท่นที่พักอาศัย (LQ & QP) 12  
   แท่นชุมทางท่อ (RP) 4  
   แท่นกำจัดปรอท (MRP) 1  
   แท่นเผาก๊าซทิ้ง (FP,FT) 15  
   เรือผลิตและ/หรือกักเก็บ ลำ  
   รวมทั้งสิ้น 18  
   เรือผลิตและกักเก็บปิโตรเลียม (FPSO) 2  
   เรือกักเก็บปิโตรเลียม (FSU or FSO) 12
   แท่นผลิตชั่วคราว (Mobile Production Unit) 4
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ