Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01

สมัครงาน/ฝึกงาน

แสดงข้อมูลรายปี ->
- ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรปิโตรเลียมปฏิบัติการ (13 พฤศจิกายน 2560)
- ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลไปปฏิบัติงานตำแหน่ง Legal Officer ขององค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย (Malaysia-Thai Joint Authority, MTJA) (31 ตุลาคม 2560)
- ใบสมัคร ตำแหน่ง Legal Officer (31 ตุลาคม 2560)
- ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (16 ตุลาคม 2560)
- ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (9 ตุลาคม 2560)
- ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (2 ตุลาคม 2560)
- ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งวิศวกรปิโตรเลียมปฏิบัติการ (25 กันยายน 2560)
- ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (25 กันยายน 2560)
- ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน (18 กรกฎาคม 2560)
- ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม) (4 กรกฎาคม 2560)
- ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงานของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (30 มิถุนายน 2560)
- ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (27 มิถุนายน 2560)
- ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (19 มิถุนายน 2560)
- ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (15 มิถุนายน 2560)
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (9 มิถุนายน 2560)
- ประกาศ เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ขององค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย (9 กุมภาพันธ์ 2560)
- ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อไปปฏิบัติงาน ณ องค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย (24 มกราคม 2560)
- ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกไปปฏิบัติงาน ณ องค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย (4 มกราคม 2560)
- ใบสมัคร ตำแหน่ง Assistant Manager Business Support and Legal Support (4 มกราคม 2560)
- ใบสมัคร ตำแหน่ง Assistant Manager Finance/Accounts & PSC Audit (4 มกราคม 2560)
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ