Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01

จัดซื้อ/จัดจ้าง

แสดงข้อมูลรายปี ->
การประกวดราคา / การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2561ด้วยวิธีประกวดราคาอินเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - (กิจกรรมที่ 1) (22 พฤศจิกายน 2560)
- ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำรายงานประจำปี 2560 (Annual Report 2017) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 ตุลาคม 2560)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำรายงานประจำปี 2559 (Annual Report 2016) ด้วยวิธีประกวดราคาอินเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 มีนาคม 2560)
- ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำรายงานประจำปี 2559 (Annual Report 2016) ด้วยวิธีประกวดราคาอินเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 กุมภาพันธ์ 2560)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติอย่างยั่งยืน (10 กุมภาพันธ์ 2560)
- ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติอย่างยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 มกราคม 2560)
- ยกเลิกประกาศ-ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการบูรณาการงานด้านถ่านหินโดยรวมของประเทศ ในส่วนของโครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลเชื้อเพลิงถ่านหิน ประจำปี 2560 (e-bidding) (9 มกราคม 2560)
การสอบราคา
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง) จำนวน 8 คน ประจำปีงบประมาณ 2561 (23 สิงหาคม 2560)
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สำหรับการสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 (17 สิงหาคม 2560)
- สอบราคา - จ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง) จำนวน 8 คน ประจำปีงบประมาณ 2561 (4 สิงหาคม 2560)
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 33 รายการ (14 กรกฎาคม 2560)
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน - เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ต่างๆ จำนวน 33 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2560 (28 มิถุนายน 2560)
- การสอบราคาซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 33 รายการ (15 มิถุนายน 2560)
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - เรื่องสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิดชนิดไอพี จำนวน 14 ชุด (22 มีนาคม 2560)
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ จำนวน 4 หมวด (รวม 67 รายการ) (21 มีนาคม 2560)
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน - เรื่องสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิดชนิดไอพี จำนวน 14 ชุด (14 มีนาคม 2560)
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน - เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ จำนวน 4 หมวด (รวม 67 รายการ) (7 มีนาคม 2560)
- การสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิดชนิดไอพี จำนวน 14 ชุด (28 กุมภาพันธ์ 2560)
- การสอบราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ จำนวน 4 หมวด (รวม 67 รายการ) ประจำปีงบประมาณ 2560 (20 กุมภาพันธ์ 2560)
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ต่างๆจำนวน 35 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2560 (7 กุมภาพันธ์ 2560)
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สำหรับเรื่องสอบราคาซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ต่างๆ จำนวน 35 รายการ (รอบ 6 เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ 2560 (30 มกราคม 2560)
- สอบราคา-ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ต่างๆ จำนวน 35 รายการ (16 มกราคม 2560)
ข้อกำหนดของงานที่จัดจ้าง
- ประกาศร่างขอบเขตของงาน-กิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์และความเข้าใจอันดีในการจัดหาพลังงานและการใช้ประโยชน์จากพลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประจำปี 2561 ด้วยวิธี e-bidding - (กิจกรรมที่ 2) (29 พฤศจิกายน 2560)
- ร่าง TOR/ร่างประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2561ด้วยวิธีประกวดราคาอินเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - (กิจกรรมที่ 1 (13 พฤศจิกายน 2560)
- ร่าง TOR/ร่างประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำรายงานประจำปี 2559 (Annual Report 2016) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 กุมภาพันธ์ 2560)
- ร่าง TOR/ร่างประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติอย่างยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอินเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11 มกราคม 2560)
ชี้แจงรายละเอียด การสอบถามข้อมูลทางอีเมล์
- ชี้แจงรายละเอียดการสอบถามข้อมูลทางอีเมล์-ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำรายงานประจำปี 2560 (29 พฤศจิกายน 2560)
- ชี้แจงรายละเอียดการสอบถามข้อมูลทางอีเมล์ - จัดทำรายงานประจำปี 2559 (3 มีนาคม 2560)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ตาม พ.ร.บ. พ.ศ.2560
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา – จ้างเหมาดำเนินโครงการตรวจเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการปิโตรเลียมในอ่าวไทย ประจำปีงบประมาณ 2561 (14 ธันวาคม 2560)
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา – จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อม ระบบบริหารจัดการรายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการจัดการของเสียจากประกอบกิจการปิโตรเลียม ประจำปีงบประมาณ 2561 (1 ธันวาคม 2560)
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา – จ้างเหมาบริการ (นักธรณีวิทยา) จำนวน 2 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2561 (30 พฤศจิกายน 2560)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำรายงานประจำปี 2560 (Annual Report 2017) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 พฤศจิกายน 2560)
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างเหมาเช่ายานพาหนะปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน (24 พฤศจิกายน 2560)
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ถังดับเพลิง) จำนวน 35 ถัง (22 พฤศจิกายน 2560)
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำมันดิบจากแหล่งวาสนา จำนวน 1 งาน (22 พฤศจิกายน 2560)
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำปีงบประมาณ 2561 (22 พฤศจิกายน 2560)
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างเหมาดำเนินโครงการสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการ สำรวจและผลิตปิโตรเลียมฯ (คณะทำงานไตรภาคี) ประจำปีงบประมาณ 2561 (22 พฤศจิกายน 2560)
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างเหมาดำเนินโครงการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานโดยการบริหารจัดการทรัพยากรปิโตรเลียมอย่างเป็นธรรม (Flagship Project) ประจำปีงบประมาณ 2561 (13 พฤศจิกายน 2560)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมประยุกต์ระบบฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561 (20 ตุลาคม 2560)
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบและฐานข้อมูลลงทุนและรายได้จากการประกอบกิจการปิโตรเลียม ประจำปีงบประมาณ 2561 (18 ตุลาคม 2560)
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องควบคุมความชื่น แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง (พร้อมติดตั้ง) ประจำปีงบประมาณ 2561 (10 ตุลาคม 2560)
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างเหมาเช่ายานพาหนะปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน (27 กันยายน 2560)
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ (27 กันยายน 2560)
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (27 กันยายน 2560)
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับบันทึกข้อมูลกล้องวงจรปิด (26 กันยายน 2560)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.จัดซื้อฯ พ.ศ.2560
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง - การจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการบูรณาการงานด้านถ่านหินโดยรวมของประเทศ ในส่วนของการจัดทำประมวลหลักปฏิบัติที่ดีด้านเชื้อเพลิงถ่านหินนำเข้า/ส่งออก ปีงบประมาณ 2561 (8 ธันวาคม 2560)
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง - การจ้างจัดทำโครงการพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมประยุกต์ (APPLication) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญตามมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.2514 (8 ธันวาคม 2560)
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 - จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ผู้รับสัมปทานต้องส่งมอบให้แก่รัฐตามข้อกำหนดในสัมปทานปิโตรเลียม (28 พฤศจิกายน 2560)
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง - การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการถังดับเพลิง จำนวน 35 ถัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (13 พฤศจิกายน 2560)
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (3 ตุลาคม 2560)
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง - เรื่องจ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมประยุกต์ระบบฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561 (15 กันยายน 2560)
ราคากลาง
- ราคากลาง - จ้างเหมาดำเนินโครงการการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติอย่างยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)-(กิจกรรมที่1) ประจำปีงบประมาณ 2561 (13 พฤศจิกายน 2560)
- ราคากลาง - จ้างเหมาดำเนินโครงการสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการ สำรวจและผลิตปิโตรเลียมฯ (คณะทำงานไตรภาคี) ประจำปีงบประมาณ 2561 (9 พฤศจิกายน 2560)
- ราคากลาง - จ้างเหมาดำเนินโครงการตรวจเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการปิโตรเลียมในอ่าวไทย ประจำปีงบประมาณ 2561 (9 พฤศจิกายน 2560)
- ราคากลาง - จ้างเหมาจัดทำรายงานประจำปี 2560 (Annual Report 2017) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 ตุลาคม 2560)
- ราคากลาง - จ้างเหหมาดำเนินโครงการความมั่นคงด้านพลังงานโดยการบริหารจัดการทรัพยากรปิโตรเลียมอย่างเป็นธรรม (Flagship Project) ประจำปีงบประมาณ 2561 (16 ตุลาคม 2560)
- ราคากลาง - จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบและหลักฐานข้อมูลการลงทุนและรายได้จากการประกอบกิจการปิโตรเลียม ประจำปีงบประมาณ 2561 (6 ตุลาคม 2560)
- ราคากลาง - ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (27 กันยายน 2560)
- ราคากลาง - จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องควบคุมความชื้น จำนวน 1 เครื่อง (พร้อมติดตั้ง) ประจำปีงบประมาณ 2561 (26 กันยายน 2560)
- ราคากลาง - จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคลังข้อมูลตัวอย่างหิน และอาคารคลังข้อมูลสารสนเทศปิโตรเลียม (ข้อมูลธรณีฟิสิกส์) จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ 2561 (22 กันยายน 2560)
- ราคากลาง - เช่าเครื่องอ่านเทปข้อมูลการสำรวจคลื่นไหวสะเทือนชนิด IBM3590 จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2561 (22 กันยายน 2560)
- ราคากลาง - จ้างเหมาบำรุงรักษา ICT ศูนย์ข้อมูลระยอง ประจำปีงบประมาณ 2561 (22 กันยายน 2560)
- ราคากลาง - โครงการงานบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อม ระบบบริหารจัดการรายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการจัดการของเสียจากการประกอบกิจการปิโตรเลียม ประจำปีงบประมาณ 2561 (21 กันยายน 2560)
- ราคากลาง - จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมประยุกต์ระบบฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561 (20 กันยายน 2560)
- ราคากลาง - จ้างเหมาการบำรุงรักษาระบบข้อมูลปิโตรเลียมและถ่านหิน ประจำปีงยประมาณ 2561 (8 กันยายน 2560)
- ราคากลาง - จ้างดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศในการกำกับดูแลการประกอบกิจการปิโตรเลียม ประจำปี 2560 (21 สิงหาคม 2560)
- ราคากลาง - จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ชธ. ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 (10 สิงหาคม 2560)
- ราคากลาง - จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561 (10 สิงหาคม 2560)
- ราคากลาง - จ้างเหมาบริการ (นักธรณีวิทยา) จำนวน 6 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2561 (10 สิงหาคม 2560)
- ราคากลาง - จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ทำการของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561 (10 สิงหาคม 2560)
- ราคากลาง - จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ทำการของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561 (10 สิงหาคม 2560)
- ราคากลาง - เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 7 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2561 (10 สิงหาคม 2560)
- ราคากลาง - จ้างเเหมาบริการ (พนักงานปฏิบัติงานด้านการบัญชี และด้านพัสดุ) จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ 2561 (8 สิงหาคม 2560)
- ราคากลาง - ขอเช่าสถานที่เก็บพัสดุของส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 (8 สิงหาคม 2560)
- ราคากลาง - ขออนุมัติเช่าสถานที่เก็บพัสดุ (ข้อมูลการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม) ประจำปีงบประมาณ 2561 (8 สิงหาคม 2560)
- ราคากลาง - จ้างเหมาบริการจัดการและบำรุงรักษาระบบ ICT ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561 (8 สิงหาคม 2560)
- ราคากลาง - จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริหารความเสี่ยงข้อมูลปิโตรเลียม ประจำปีงบประมาณ 2561 (8 สิงหาคม 2560)
- ราคากลาง - จ้างเหมาบริการระบบเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ประจำปีงบประมาณ 2561 (8 สิงหาคม 2560)
- ราคากลาง - จ้างเหมาบริการเช่าวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง (กรุงเทพฯ-ระยอง) ด้วยเทคโนโยลี MPLS (Multi-Protocol Label Switching) ประจำปีงบประมาณ 2561 (8 สิงหาคม 2560)
- ราคากลาง - จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบข้อมูลหลุมเจาะปิโตรเลียม ประจำปีงบประมาณ 2561 (8 สิงหาคม 2560)
- ราคากลาง - จ้างเหมาบำรุงระบบ Data Center 8 ระบบ ประจำปีงบประมาณ 2561 (8 สิงหาคม 2560)
- ราคากลาง - จ้างเหมาบำรุงรักษาและพัฒนาเพิ่มเติมระบบ G-Office ประจำปีงบประมาณ 2561 (7 สิงหาคม 2560)
- ราคากลาง - จ้างเหมาดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาการสร้างจิตสำนึกรักองค์กรของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (1 สิงหาคม 2560)
- ราคากลาง - รายงานขออนุมัติจัดซื้อโปรแกรม CARIS LOTS Article 76 เพื่อการบริหารจัดการเขตแดนทางทะเลและเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (24 กรกฎาคม 2560)
- ราคากลาง - จ้างเหมาจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สบก.มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ในการทำงาน (21 กรกฎาคม 2560)
- ราคากลาง - รายการขอจ้างพิมพ์สื่อความรู้ จำนวน 3 รายการ (18 กรกฎาคม 2560)
- ราคากลาง - รายงานขอจ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซต์กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 1 งาน (18 กรกฎาคม 2560)
- ราคากลาง - โครงการตรวจสอบการจัดเก็บผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ ตามแบบแสดงรายการเพื่อคำนวนการเสียผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2559 (17 กรกฎาคม 2560)
- ราคากลาง - การสอบราคาซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 33 รายการ (15 มิถุนายน 2560)
- ราคากลาง - จ้างปรัปปรุงระบบข้อมูลหลุมเจาะปิโตรเลียม ประจำปีงบประมาณ 2560 (27 เมษายน 2560)
- ราคากลาง - จ้างจัดทำโครงการนำร่องการถ่ายโอนข้อมูลจากเทป 3590 ลงสู่หน่วยจัดเก็บข้อมูลแบบพกพา (External Harddisk) (5 เมษายน 2560)
- ราคากลาง - โครงการเช่าเครื่องอ่านเทปข้อมูลการสำรวจคลื่นไหวสะเทือน ชนิด IBM3590 จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2560 (31 มีนาคม 2560)
- ราคากลาง-ขอจ้างการจัดหาและติดตั้งเพื่อยกระดับ (Upgrade) ระบบปฏิบัติการ และระบบฐานข้อมูลของเครื่องแม่ข่ายระบบระเบียบเทปข้อมูลธรณีฟิสิกส์ จำนวน 1 งาน (30 มีนาคม 2560)
- ราคากลาง-จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามมาตรา 70 ประจำปี 2560 (29 มีนาคม 2560)
- ราคากลาง-โครงการค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2560 (28 กุมภาพันธ์ 2560)
- ราคากลาง-โครงการสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และการมีส่วนร่วมของของประชาชนในพื้นที่ถ่ายหิน ประจำปีงบประมาณ 2560 (24 กุมภาพันธ์ 2560)
- ราคากลางซื้อวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ จำนวน 4 หมวด (รวม 67 รายการ) (20 กุมภาพันธ์ 2560)
- ราคากลาง-โครงการประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำรายงานประจำปี 2559 (Annual Report 2016) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 กุมภาพันธ์ 2560)
- ราคากลาง-จ้างเหมาดำเนินโครงการบูรณาการงานด้านถ่านหินโดยรวมของประเทศในส่วนของการจัดทำระบบฐานข้อมูลเชื้อเพลิงถ่านหิน (2 กุมภาพันธ์ 2560)
- ราคากลาง-ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ต่างๆ จำนวน 35 รายการ (16 มกราคม 2560)
- ราคากลาง-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและรับส่งข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.2514 (4 มกราคม 2560)
รายงานแผน-ผลปฏิบัติการจัดจ้าง (ตามที่ สตง.กำหนด)
- ผล-ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง-ปี 60 ไตรมาส 3 (25 กันยายน 2560)
- ผล-ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง-ปี 60-จากการโอนเปลี่ยนแปลง (3 พฤษภาคม 2560)
- ผล-ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง-ปี 60 ไตรมาส 2 (3 พฤษภาคม 2560)
- ผล-ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง-ปี 60 ไตรมาส 1 (3 พฤษภาคม 2560)
- แผน-ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง-ปี 60-จากการโอนเปลี่ยนแปลง (3 พฤษภาคม 2560)
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ