Text Size

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

pic01

จัดซื้อ/จัดจ้าง

แสดงข้อมูลรายปี ->
ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด
- ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด-เสื่อมสภาพ จำนวน 320 รายการ (21 พฤษภาคม 2561)
ประกาศเชิญชวนประกวดราคา/ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกับก้าวใหม่ในยุคดิจิทัล (DMF Next Step) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (31 กรกฎาคม 2561)
- ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการตรวจสอบการยื่นแบบแสดงรายการผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ (แบบ ชธ/ป10) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 พฤษภาคม 2561)
- ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการตรวจสอบการยื่นแบบแสดงรายการผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ (แบบ ชธ/ป10) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2560 (1 พฤษภาคม 2561)
- ร่าง-ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการตรวจสอบการยื่นแบบแสดงรายการผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ (แบบ ชธ/ป10) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2560 (24 เมษายน 2561)
- ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ จำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17 เมษายน 2561)
- ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อแก้สภาวะวิกฤตด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 มีนาคม 2561)
- ประกวดราคาซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ต่างๆ จำนวน 35 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 กุมภาพันธ์ 2561)
- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (1 กุมภาพันธ์ 2561)
- เอกสารประกวดราคาและ ขอบเขตของงานจ้างเหมาดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์และความเข้าใจอันดีในการจัดหาพลังงานและการใช้ประโยชน์จากพลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประจำปี 2561ด้วยวิธีประกวดราคาอินเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -(กิจกรรมที่ 2) (8 มกราคม 2561)
- ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์และความเข้าใจอันดีในการจัดหาพลังงานและการใช้ประโยชน์จากพลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประจำปี 2561ด้วยวิธีประกวดราคาอินเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (5 มกราคม 2561)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ตาม พ.ร.บ. พ.ศ.2560
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของ สบก. (31 กรกฎาคม 2561)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน (31 กรกฎาคม 2561)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษสำหรับถ่ายเอกสารหรืองานพิมพ์ทั่วไป (ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) ขนาด A4 80 แกรม จำนวน 730 รีม (รอบที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2561 (31 กรกฎาคม 2561)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุหมึกพิพม์ต่างๆ จำนวน 20 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 กรกฎาคม 2561)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบทั่วไป จำนวน 3 เครื่อง (26 กรกฎาคม 2561)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน (26 กรกฎาคม 2561)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (26 กรกฎาคม 2561)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไส้กรองตู้น้ำดื่ม (ร้อน-เย็น) พร้อมบริการเปลี่ยนและซ่อมบำรุงระบบกรอง จำนวน 5 เครื่อง (12 กรกฎาคม 2561)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน (12 กรกฎาคม 2561)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน (12 กรกฎาคม 2561)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางแบบกำหนดข้อความพิเศษ จำนวน 1 งาน (2 กรกฎาคม 2561)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 มิถุนายน 2561)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แฟ้มปกอ่อนกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 มิถุนายน 2561)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ซองที่อยู่ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 มิถุนายน 2561)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องบรรจุเอกสารขนาดมาตรฐาน (Data Safe) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 มิถุนายน 2561)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน (25 พฤษภาคม 2561)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ษฐ 6431 (9 พฤษภาคม 2561)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ จำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4 พฤษภาคม 2561)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 พฤษภาคม 2561)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 5 คัน (30 เมษายน 2561)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อแก้สภาวะวิกฤตด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของกกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30 เมษายน 2561)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล จำนวน 1 รายการ (19 เมษายน 2561)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบัตรประจำตัวเข้าหน้าที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จำนวน 50 ใบ โดยวิฑีเฉพาะเจาะจง (30 มกราคม 2561)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิเคราะห์ตัวอย่างก้อนวัตถุสีดำคล้ายน้ำมัน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 เมษายน 2561)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ่้างพิมพ์แบบแนบท้ายกฎกระทรวง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 เมษายน 2561)
- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-จ้างจัดทำโครงการพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมประยุกต์ (Application)เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญตามมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.2561 (30 มีนาคม 2561)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จัดซื้อกระดาษสำหรับถ่ายเอกสารหรืองานพิมพ์ทั่วไป ขนาด A4 80 แกรม จำนวน 250 รีม ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 มีนาคม 2561)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างบริการ(พนักงานปฏิบัติงานด้านพัสดุ) จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 มีนาคม 2561)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลเพื่อโปรแกรมการพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามมาตรา 70 ผ่านระบบเชื่อมโยง National Single Window (NSW) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 มีนาคม 2561)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ต่างๆ จำนวน 35 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14 มีนาคม 2561)
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา – จ้างทำแฟ้มกระเป๋าใส่ข้อมูลการหยั่งธรณีหลุมเจาะ จำนวน 1000 แฟ้ม (27 กุมภาพันธ์ 2561)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ จำนวน 4 หมวด (รวม 63 รายการ) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 กุมภาพันธ์ 2561)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินโครงการ Web Application รายได้ปิโตรเลียมและระบบออกใบเสร็จรับเงินอิเล็คทรอนิคส์ (Revenue Web Application & E-Receipt) โดยวิธีคัดเลือก (23 กุมภาพันธ์ 2561)
- ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ จำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 (23 กุมภาพันธ์ 2561)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการสร้างความเชื่อมั่นความไว้วางใจและการมีส่วรร่วมของประชาชนในพื้นที่เพื่อรองรับการพัฒนาถ่านหิน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีคัดเลือก (19 กุมภาพันธ์ 2561)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการ(พนักงานปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี) จำนวน 1 ราย (12 กุมภาพันธ์ 2561)
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา – ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาด 48 ช่อง จำนวน 5 เครื่อง (9 กุมภาพันธ์ 2561)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา -จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศในห้องประชุม สป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 กุมภาพันธ์ 2561)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา- จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง และพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 กุมภาพันธ์ 2561)
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา – จ้างดำเนินโครงการบูรณาการงานด้านถ่านหินโดยรวมของประเทศในส่วนของการจัดทำระบบฐานข้อมูลเชื้อเพลิงถ่านหิน ประจำปีงบประมาณ 2561 (31 มกราคม 2561)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์และความเข้าใจอันดีในการจัดหาพลังงานและการใช้ประโยชน์จากพลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 มกราคม 2561)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ผู้รับสัมปทานต้องส่งมอบให้แก่รัฐตามข้อกำหนดในสัมปทานปิโตรเลียม โดยวิธีคัดเลือก (22 มกราคม 2561)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการพัฒนามาตรฐานการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียมสำหรับประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีคัดเลือก (22 มกราคม 2561)
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา – จ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซต์กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561 (22 มกราคม 2561)
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา – จ้างบริการ (นักจัดการงานทั่วไป) จำนวน 1 ราย (12 มกราคม 2561)
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา – จ้างเหมาดำเนินโครงการบูรณาการงานด้านถ่านหินโดยรวมของประเทศในส่วนของการส่งเสริมภาพลักษณ์การใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน (8 มกราคม 2561)
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา – จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการบูรณาการงานด้านถ่านหินโดยรวมของประเทศ ในส่วนของการจำทำประมวลหลักปฏิบัติที่ดีด้านเชื้อเพลิงถ่านหินนำเข้า/ส่งออก (5 มกราคม 2561)
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา – จ้างเหมาดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติอย่างยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (5 มกราคม 2561)
ประกาศร่างขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ประกาศร่าง - ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ จำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (5 เมษายน 2561)
- ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อแก้สภาวะวิกฤตด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 มีนาคม 2561)
- ประกาศร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ-ซื้อครุภัณฑ์ต่าง ๆ 7 รายการ - ฉบับปรับปรุง (26 มกราคม 2561)
- ประกาศร่าง - ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ จำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17 มกราคม 2561)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.จัดซื้อฯ พ.ศ.2560
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินโครงการกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกับก้าวใหม่ในยุคดิจิทัล (DMF Next Step) (12 กรกฎาคม 2561)
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ จำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 (6 มีนาคม 2561)
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการจ้างเหมาดำเนินโครงการบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อแก้สภาวะวิกฤตด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ประจำปี 2561 (22 กุมภาพันธ์ 2561)
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่อง จัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ต่างๆ จำนวน 35 รายการ (7 กุมภาพันธ์ 2561)
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่อง จ้างดำเนินโครงการจัดทำ Web Application รายได้ปิโตรเลียม และระบบออกใบเสร็จรับเงินอิเล็คทรอนิกส์ (Revenue Web Application E-Receipt) (30 มกราคม 2561)
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (22 มกราคม 2561)
ราคากลาง
- จ้างบริการ (พนักงานปฏิบัติงานด้านพัสดุ) จำนวน 1 คน ระยะเวลา 7 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม2561 ถึงเดือนกันยายน 2561 (13 มีนาคม 2561)
- โครงการบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลเพื่อโปรแกรมการพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามมาตรา 70 (8 มีนาคม 2561)
- ราคากลาง - ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ต่างๆ จำนวน 35 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 (26 กุมภาพันธ์ 2561)
- ราคากลาง-ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ จำนวน 4 หมวด (รวม 63 รายการ) ประจำปีงบประมาณ 2561 (19 กุมภาพันธ์ 2561)
- ราคากลาง-โครงการพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมประยุกต์ (Application) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญตามมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.2514 (19 กุมภาพันธ์ 2561)
- ราคากลาง - จ้างดำเนินโครงการสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ถ่านหิน ประจำปีงบประมาณ 2561 (26 มกราคม 2561)
- ราคากลาง - จ้างดำเนินโครงการบูรณาการงานด้านถ่านหินโดยรวมของประเทศ ในส่วนของการจัดทำระบบฐานข้อมูลเชื้อเพลิงถ่านหิน ประจำปีงบประมาณ 2561 (15 มกราคม 2561)
รายงานแผน-ผลปฏิบัติการจัดจ้าง (ตามที่ สตง.กำหนด)
- ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่1 (12 มีนาคม 2561)
- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (12 มีนาคม 2561)
- ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาส4 (12 มีนาคม 2561)
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ