Text Size

เกี่ยวกับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

pic01

โครงสร้างบุคลากร > ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/หัวหน้ากลุ่ม

image
ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
อรรถพล อ่างคำ
Atapon Orngkum
โทร : 0-2794-3386
E-Mail : atapon@dmf.go.th
image
หัวหน้ากลุ่มวิชาการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
อัจฉรา เจิมพักตร์
Arjchara Jermpak
โทร : 0-2794-3301
E-Mail : arjchara@dmf.go.th
image
หัวหน้ากลุ่มความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมบนบก
วรรณฑกา ธิติภาทร
Wantaka Thitiphatorn
โทร : 0-2794-3408
E-Mail : wantaka@dmf.go.th
image
หัวหน้ากลุ่มความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในทะเล
โสธิดา เล้าสมบูรณ์
Sotida Laosomboon
โทร : 0-2794-3406
E-Mail : sotida@dmf.go.th
image
หัวหน้ากลุ่มความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมการรื้อถอน
กาญจนา ลังกาพินธุ์
Kanchana Langkaphin
โทร : 0-2794-3002
E-Mail : kanchana@dmf.go.th
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ