Text Size

เกี่ยวกับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

pic01

โครงสร้างบุคลากร > ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/หัวหน้ากลุ่ม

image อรรถพล อ่างคำ
Atapon Orngkum
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกอง
กองความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
โทร : 0-2794-3386
E-Mail : atapon@dmf.go.th
image วรรณฑกา ธิติภาทร
Wantaka Thitiphatorn
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่ม
กลุ่มความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมบนบก
โทร : 0-2794-3408
E-Mail : wantaka@dmf.go.th
image โสธิดา เล้าสมบูรณ์
Sotida Laosomboon
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่ม
กลุ่มความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในทะเล
โทร : 0-2794-3406
E-Mail : sotida@dmf.go.th
image อัจฉรา เจิมพักตร์
Arjchara Jermpak
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่ม
กลุ่มวิชาการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0-2794-3301
E-Mail : arjchara@dmf.go.th
image กาญจนา ลังกาพินธุ์
Kanchana Langkaphin
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่ม
กลุ่มความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมการรื้อถอน
โทร : 0-2794-3002
E-Mail : kanchana@dmf.go.th
ทั้งหมด 5 รายการ
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ