Text Size

เกี่ยวกับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

pic01

โครงสร้างบุคลากร > ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/หัวหน้ากลุ่ม

image
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
พัชรี จงรักษ์
Patcharee Jongrak
โทร : 0-2794-3038
E-Mail : patcharee@dmf.go.th
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ