Text Size

เกี่ยวกับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

pic01

โครงสร้างบุคลากร > ผู้บริหารระดับสูง

image วีระศักดิ์ พึ่งรัศมี
Veerasak Pungrassamee
ตำแหน่ง : อธิบดี
โทร : 0-2794-3001
E-Mail : veerasak@dmf.go.th
image สราวุธ แก้วตาทิพย์
Sarawut Kaewtathip
ตำแหน่ง : รองอธิบดี
โทร : 0-2794-3006
E-Mail : sarawut@dmf.go.th
image ภูมี ศรีสุวรรณ
Phumee Srisuwon
ตำแหน่ง : รองอธิบดี
โทร : 0-2794-3010
E-Mail : phumee@dmf.go.th
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ