Text Size

A

A

A

A

เกี่ยวกับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

pic01

About CIO


ชื่อ ดร. สราวุธ แก้วตาทิพย์
(Dr. Sarawut Kaewtathip)
ตำแหน่งปัจจุบัน รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
(Deputy Director-General)
โทร 0-2794-3006
E-Mail sarawut@dmf.go.th
วิสัยทัศน์และนโยบาย
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ดาวน์โหลด
การบริหารงานด้าน ICT
ยุทธศาสตร์ด้าน IT มุ่งสู่การเป็นองค์การสมรรถนะสูงในการกำกับกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
กลยุทธ์
1. ยกระดับฐานข้อมูลสู่การเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของประเทศ
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
DMF Site Explorer