Text Size

viewall
16 มกราคม 2561

รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างรายงานการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมจากการรื้อถอนสิ่งติดตั้งโครงการผลิตก๊าซธรรมชาติ แหล่งผลิตก๊าซน้ำพอง แปลง E5 อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องกรีนเอ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น
viewmore

15 มกราคม 2561

กระทรวงพลังงานจับมือการรถไฟฯ นำร่องใช้ B10 ในรถไฟเส้นทางวงเวียนใหญ่-มหาชัย
viewmore

pic news

แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ (Gas Plan 2015)

viewmore

pic news

Norway-Thailand LNG Partnership Seminar

viewmore

pic news

กฎกระทรวง

viewmore

reserved_gas_2559.jpg reserved_con_2559.jpg reserved_oil_2559.jpg
  •  
  •  
  •  

รวมคำชี้แจง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

นโยบายด้านความโปร่งใสและคุณธรรมจริยธรรม

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

คู่มือการยืมเงินราชการและเงินทดรองราชการ

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.

พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก

เว็บไซต์สำหรับผู้พิการ

แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้เว็บไซต์

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ผู้เยี่ยมชม : 11442380
ผู้เยี่ยมชม (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชธ.) : 216150
สำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ